Word list editors strike a blow for tolerance

The editors of the 1865 word list of the Dutch language strike a blow for linguistic tolerance. (The rest in Dutch.) De redactie van het “Groene Boekje” uit 1865, de “Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal” van De Vries en Te Winkel, konden het niet nalaten om bij de bespreking van leenwoorden even uit te halen naar sommige al te intolerante landgenoten:

Ook in het opnemen der meest gebruikelijke bastaardwoorden moesten wij met eenige ruimte te werk gaan, om de toepassing der beginselen, die wij in dit deel der spelling hebben aangenomen, in de bijzonderheden te doen kennen. Men zal daaruit bespeuren, dat wij de rechten der gastvrijheid milder en onbekrompener opvatten dan sommige sprekers op het Rotterdamsche Congres hebben gedaan; dat wij de vreemdelingen, die geen misbruik maken van ons vertrouwen, volgaarne in ons midden toelaten; hen geheel als burgers erkennen, zoodra zij getoond hebben dit te begeeren; maar hen ook, in het tegenovergestelde geval, vrijlaten zich te vertoonen in hunne nationale kleederdracht, die hun zoo goed staat, in plaats van hun, ongastvrij en onwellevend, een Nederlandsch gewaad op te dringen, dat niet voor hunne leden geschapen is.

(Deze woordenlijst kan over enige tijd op Project Gutenberg verwacht worden. Mogelijk heeft de DBNL er al eentje.)

One response to “Word list editors strike a blow for tolerance”

  1. Martin Wisse says:

    Ik wou dat hun opvolgers hetzelfde deden: science fiction hoort niet aan elkaar!

Leave a Reply

Your email address will not be published.